Những cách đặc biệt đất nước Na Uy áp dụng để bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản

Những cách đặc biệt đất nước Na Uy áp dụng để bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản

Một trong những quy định quan trọng nhất đối với mọi hình thức đánh bắt (cả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) là về kích thước tối thiểu của các loại thủy hải sản được khai thác. Quy định này giúp các loại sinh vật đạt đủ kích thước trưởng thành và duy trì khả năng sinh sản của bầy đàn.