Seafood from Norway

Fresh, Frozen, Smoked
Products

Seafood needs?  We have the answers!

We are more than a wholesaler!

We are your Partner who helps you avoid market risks such as inventory.

We offer interesting prices.

We optimise your time seeking for adequate supplies.

Our broad range of products will meet your most ambitious expectations.

We have international experience for local needs.

Products

Click images for product info

Atlantic Salmon

Atlantic Salmon

(Salmo salar)
Cá Hồi Đại Tây Dương
Rainbow trout

Rainbow Trout

(Oncorhynchus mykiss)
Cá Hồi Vân
Rainbow trout

 

 

Atlantic Cod

(Gadus morhua)
Cá Tuyết Đại Tây Dương
Macerel

Atlantic Mackerel

(Scomber scombrus)

Cá Thu Đại Tây Dương

Capelin

Capelin

(Mallotus villosus)

Cá Trứng

Herring

Herring

(Clupea harengus)

Cá Trích

brown crab information

Brown Crab

(Cancer pagurus)

Cua Nâu

Main products

Whole fish

Portion

Fillet

Loins

By-products

(other by-products are supplied upon request)

Fish belly

Fish fins

Fish tail bits & pieces

Fish collar bone

Fish heads

Rainbow Trout

(Oncorhynchus mykiss)

 

Rainbow Trout

Capelin

(Mallotus villosus)

Cá Trứng

 

Frozen Female Capelin

Main products

Male Capelin

Female Capelin

Capelin Roe

Capelin without Roe

Atlantic Mackerel

(Scomber scombrus)

Cá Thu Đại Tây Dương

 

Frozen whole fish. Harvested in any seasons.

Herring

(Clupea harengus)

Cá Trích

Frozen whole fish. Harvested in any seasons.

Main products

Herring

Herring

Herring

Herring Roe

Brown Crab

(Cancer pagurus)

Brown Crab is good

Atlantic Cod

(Gadus morhua)

Atlantic Cod is good

Personvern for Arctic Seafood Norway AS

Personvern for besøk på hjemmesiden og om informasjonskapsler, se eget område lengre nede.

Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Behandlingsansvarlig

Arctic Seafood Norway AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Deling av opplysninger med tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med avtale om leveranse og fakturering.

Behandlingsgrunnlag

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 ©.

Formålet med behandlingen

Vi benytter opplysningene for å kunne sende deg faktura og ta direkte kontakt dersom noe med leveransen skulle vise seg å være feil.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

Arctic Seafood Norway AS, Dueaasen 30, N-1388 Borgen, Norway

Besøk på hjemmesiden:

Opplysninger du selv gir til oss.

Når du fyller ut og sender et skjema på nettsidene, lagres opplysningene du gir elektronisk. Dette skal gi oss muligheten til å sikre at du mottar informasjonen du spør etter.

Informasjonskapsler.

Informasjonskapsler (cookies) er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og skal i de fleste tilfellene gi deg en bedre bruksopplevelse. 

NB! Ved å bruke www.arcsea.no samtykker du at det benyttes cookies (informasjonskapsler) i din nettleser. 

Dette er en liste over hvilke typer informasjonskapsler som brukes på nettstedet www.arcsea.no, og hvordan opplysningene behandles:

Session cookies (midlertidige informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon midlertidig gjennom én økt. Nettsteder har ikke noe minne. Midlertidige informasjonskapsler gjør det mulig å følge med på hvordan brukere navigerer rundt på nettstedet, slik at de ikke blir spurt om å oppgi samme informasjon flere ganger, f.eks. ved pålogging. Midlertidige informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren.

Form cookies (Skjemaverdi-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon midlertidig til brukeren har fylt ut skjemaet. De lagrede dataene brukes kun til å legge inn informasjonen i skjemaet på nytt dersom brukeren ikke består SPAM-sjekken eller ikke har fylt ut nødvendige felter i skjemaet.

Persistent cookies (Faste informasjonskapsler)

Faste informasjonskapsler slettes ikke etter endt nettlesersesjon og tillater at nettstedet gjenkjenner din datamaskin. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Disse informasjonskapselene kan slettes manuelt i nettleseren under innstillingene for personvern.

Google Analytics

Informasjonskapsler fra Google Analytics samler en god del informasjon om bruksmønsteret, blant annet informasjon om hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, hvilke søkeord brukeren har benyttet til å finne frem til siden, hvordan besøkende bruker nettstedet, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren surfer på nettstedet. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk. Siste delen av IP adressen fjernes iht. norsk lov. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Hvis du generelt sett ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du laste ned en utvidelse for nettleseren din på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Preference cookies (Preferanse-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon som f.eks. språk, nettleser- eller skriftstørrelse. Innstillingene lagres permanent slik at brukeren ikke må sette disse innstillingene på nytt ved neste besøk.

BRUK OG UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Arctic Seafood Norway AS bruker, utleverer eller utveksler ikke personopplysninger om besøkende på webområdet på annen måte enn det som er beskrevet over.

Med unntak av den anonymiserte informasjonen vi sender videre til Google Analytics vil dine opplysninger ikke under noen omstendigheter bli utlevert til andre organisasjoner, personer eller virksomheter.

Privacy Statement for Arctic Seafood Norway AS

Privacy for visits to the website and for cookies, see separate site further down.

Categories of personal data stored

We store the following personal information about our customers: Name, address, telephone number and e-mail address

Responsible for processing personal data

Arctic Seafood Norway AS is responsible for the processing of your personal data.

Sharing of information with third parties

We will not share, sell, transfer or otherwise disclose personal information to third parties, unless we are legally obliged to do so.

Collection of personal data

We store the personal information you have provided in connection with the delivery and billing agreement.
Billing information is used to fulfill the requirements of the Accounting Act. The basis for this treatment is Article 6 of the Privacy Regulation ©.

The purpose of the treatment

We use the information to send you an invoice and contact us directly should anything with the delivery prove to be incorrect.

Deletion of personal data

Information that we are obliged to preserve under the Bookkeeping Act will be stored for up to 5 years in accordance with the requirements of the Act.

Information Security

We safeguard your personal information through physical and virtual access and access control, as well as when signing confidentiality agreements.

Rights of the data subject

We process your personal information in accordance with the Privacy Policy. In this connection, you may require access to and relocation of your own personal data, as well as require correction or deletion. It can be appealed to the Data Inspectorate for processing in violation of the rules.

Contact

Requests for registered information, correction or deletion, may be sent in writing to:

Arctic Seafood Norway AS, Dueaasen 30, N-1388 Borgen, Norway

 

Visit Website:

Information you give us yourself.

When you fill out and submit a form on the webpages, the information you provide is stored electronically. This should allow us to ensure that you receive the information you require.

Cookies.

Cookies are a standard technology that most websites use today. Cookies are small text files that are placed on your computer when you download a website and in most cases should provide you with a better user experience.

NB! By using www.arcsea.no you consent to the use of cookies in your browser.

This is a list of the types of cookies used on the website www.arcsea.no, and how the information is processed:

Session cookies (temporary cookies)

These cookies are used to store information temporarily through one session. Sites have no memory. Temporary cookies allow you to keep track of how users navigate the site so that they are not asked to enter the same information multiple times, e.g. at login. Temporary cookies are deleted when you close your browser.

Form cookies (Form value cookies)

These cookies temporarily store information until the user has filled out the form. The stored data is only used to re-enter the information in the form if the user does not pass the SPAM check or has not filled in the required fields in the form.

Persistent cookies (Fixed cookies)

Fixed cookies are not deleted after the end of the browser session and allow the site to recognize your computer. Fixed cookies can typically contain authentication information, language settings and menu preferences. These cookies can be deleted manually in the browser under the privacy settings.

Google Analytics

Cookies from Google Analytics collect a good deal of information about usage patterns, including information about which website the user clicks in from, which keywords the user has used to find the page, how visitors use the site, the number of times the user has visited the site and how long the user browses the site.

This information does not contain user-specific details, and the sum of information is used for web statistics. The last part of the IP address is removed. Norwegian law. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

If you generally don’t want to be tracked by Google Analytics, you can download an extension for your browser at https: // tools. google.com/dlpage/gaoptout.

Preference cookies

These cookies store information such as language, browser or font size. The settings are stored permanently so that the user does not have to reset these settings on the next visit.

USE AND EXCHANGE OF PERSONAL INFORMATION

Arctic Seafood Norway AS does not use, disclose or exchange personal information about website visitors in any way other than as described above.

Except for the anonymized information we transmit to Google Analytics, your information will not under any circumstances be disclosed to other organizations, individuals or companies.

Our stories

Gallery

Testimonials

Good Quality!

Very Fresh!

Give me price for next week, too!

Contact Us

Arctic Seafood Norway AS

Dueaasen 30, N-1388 Borgen, Norway

Org nr: 921 158 858MVA

 

  jarle@arcsea.no (General Manager)

  anna@arcsea.no (International Sales)

Norway

 +4790030900 (Norsk, English)

+4740047470 (Vietnamese, English)

Vietnam